CCV denuncia la presència de símbols antiestatutaris en un colege


L'associació valencianista per mig d'una queixa que ha entregat en el PROP, la qual reproduïm a continuació, denuncia la presència de símbols no estatutaris i que no representen al poble valencià.

"Des de l' Associació Círcul Cívic Valencià, nos fem partícips i portaveus de Ia queixa que nos ha arribat per part d'uns pares, els fills dels quals són alumnes del centre del qual vosté és director. Els mateixos s'han posat en contacte en nosatros pel temor a les represàlies de qualsevol tipo que puga eixercir-se en contra d'ells.

Concretament, la queixa fa referència a que el C.E.I.P. Doctor Sanchis Guarner, ubicat en Ia localitat de La Pobla Llarga, mostra a Ia seua entrada, en Ia frontera exterior del centre una pancarta en l'inscripció "9 d'octubre, Dia del País Valencià", ademés del fals penó de Ia Conquesta, en ocasió dins d'una activitat educativa encaminada a Ia celebració dels actes del 9 d'octubre, Dia de Ia Pàtria Valenciana.

En concret, els símbols allí exhibits vulneren l'artícul 4 de l'Estatut d' Autonomia de Ia Comunitat Valenciana, aixina com Io dispost en Ia Llei 8/1984, de 4 de decembre, i Ia Llei 6/2015 de 2 d'abril, en concret Io dispost en els artículs 6a) i 21.2.

En eixe sentit, denunciem que no a soles nos trobem davant d'un símbol antiestatutari, sino que, ademés, se nos commina a denunciar este acte que constituïx un clar cas d'adoctrinament, incorrent d'esta manera en una falta de caràcter MOLT GREU, segons lo dispost en els arts. 53 .a) i 53.h) de l'Estatut Bàsic del Treballador Públic, que enuncia els principis ètics del personal al servici de l'administració pública, sent que el professorat està obligat a encaminar la seua activitat docent al compliment dels fins constitucionals, aixina com lo dispost en l'artícul 86 de Ia Llei 19/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de Ia Funció Pública Valenciana.

Per tot açò demanem a vosté:
Que es procedixca a la retirada, lo més pronte possible, de dits símbols antiestatutaris.

Que es respecte lo contingut en l'Estatut d' Autonomia i es realisen activitats per a promocionar i ensenyar l' importància als alumnes del valor del Dia de la Comunitat Valenciana, en lo que recordem que el símbol que nos identifica com a valencians és Ia Real Senyera, composta de quatre barres roges sobre fondo groc, coronades sobre franja blava junt a l'asta, ademés de que Ia nostra denominació estatutària és la de Comunitat Valenciana, Io qual es proclama en l'art. 1 de l' Estatut d' Autonomia, que a la mateixa vegada declara que el nostre territori s'organisa històricament com a Regne de Valéncia, per lo que té consideració de nacionalitat històrica.
Que es procedixca a l'adopció de les corresponents mides disciplinàries, en tant que estos fets constituïxen una falta tipificada en el caràcter de MOLT GREU segons lo dispost en l'artícul 141 .a), de la Llei 19/2010, de 9 de juliol, aixina com en els arts. 53.1, 53.5 i 53.1 1 de I 'Estatut Bàsic del Treballador Públic.
Que esperem rebre contestació per la seua part, aixina com també de la direcció del centre.
La nostra entitat farà un seguiment d'este tema en els pares i esperem: a part, de la resposta del centre i que els pares nos donen bones notícies en quant al compliment per part del centre del nostre Estatut d'Autonomia.

Atentament,
Círcul Cívic Valencià".

Añadir nuevo comentario